Wednesday 29. January 2020
Startside arrow Serviceerklæring
 
Navigasjon
Startside
Pris / Kontingent
Tilbud / fag
Søknadskjema
Serviceerklæring
Nyheter / artikkler
Lærere
Bildegalleri
Nedlastinger
Download
Administrator
Innlogging

Glemt passordet?
Serviceerklæring

SERVICEERKLÆRING
for
NOTODDEN KULTURSKOLE


Formål og oppgaver

Elevene ved Notodden Kulturskole skal få ei opplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har. Undervisningen må ta utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom kunstneriske uttrykksformer. Skolen må derfor legge til rette for en opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.Notodden Kulturskole skal:

  • utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner og fremme deres forståelse/opplevelse av kunst som almenmenneskelig uttrykksform

  • utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik- at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og eventuelt et grunnlag for senere yrkesutdanning

  • være en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet i arbeidet med å gi opplæring i og fremme forståelse og interesse for kunst i lokalmiljøet

Dette skal gjøres ved at Kulturskolen skal:

  • gi tilpasset opplæring til alle interesserte som ønsker et tilbud ut over det de kan få i skoleverket forøvrig

  • medvirke aktivt til at elevene deltar i det lokale kulturlivet

  • bli et kulturpedagogisk kompetansesenter med støtte – og veiledningsfunksjon overfor barnehage, grunnskole, skoleverk og kulturlivet forøvrig

Idéologi og læringssyn

Elevens vekst og utvikling skal være en ledetråd i opplæringen. Kulturskolen skal derfor i undervisningen gi elevene mulighet til å oppdage de kunstneriske uttrykksmidlene. Deretter må Kulturskolen gi elevene mulighet til å mestre disse virkemidlene godt nok til å ta dem i bruk. Til sist skal elevene gis muligheten til å bruke dem i egen skapende virksomhet.

Samarbeid skole – hjem

For å kunne gi tilpasset opplæring er kontakten mellom lærer, elev og foresatte en nødvendig forutsetning. For noen elever er det naturlig å stå langt fremme på podiet mens andre ønsker en mer tilbaketrukket rolle, noen elever vil bare opptre for de aller nærmeste, noen ønsker store utfordringer mens andre har mindre ambisjoner. En god dialog mellom skole og hjem er forutsetningen for å kunne imøtekomme ulike forventninger i rimelig grad.


Tilpasset undervisning – gjensidig forpliktelse

Alle lærere har laget en rammeplan for sin undervisning. For å kunne tilpasse denne til den enkelte elev i rimelig grad er det nødvendig med en god dialog mellom lærer, elev og foresatte. Dette kan skje både ved fortløpende kontakt i tilknytning til timene, og på konferansetimene som vanligvis finner sted ved avslutningen av et semester.

Når læreren har lagt opp til en tilpasset undervisning er det arbeidet mellom timene som skaper utvikling for eleven. På den ukentlige leksjonen får eleven veiledning om hva som skal arbeides med. Læringen skjer i hovedsak gjennom arbeidet mellom timene og de foresatte har et ansvar for å følge opp dette.

Som institusjon har vi et ansvar for å skape arenaer hvor elevene får bruke det de har lært på en god måte. Også på dette punktet er vi avhengige av en god dialog med de foresatte. For noen elever vil det passe å opptre som del av en større gruppe mens andre ønsker å stå mer i fokus.

 

Om lengden på leksjonene

Sang og instrumentalopplæring  

Elevene får normalt en leksjon pr. uke enten alene eller i gruppe.

En nybegynnergruppe vil vanligvis være 2 elever som får en leksjon på 30 minutter eller 3 elever som får en leksjon på 45 minutter.

Nybegynnere som får sin undervisning alene får normalt en leksjon på 20 minutter.

Band / ballett 

Bandopplæringen gis i grupper på 4 - 6 elever som får en leksjon på 60 minutter pr.uke.

Opplæring i ballett gis i grupper med opp til 15 elever.

 

(Kultur-)skoleårets lengde:

Det gis undervisning i 36 uker i året.

Kulturskolen følger skoleruten med unntak av første og siste uke i undervisningsåret.
I den uken hvor grunnskolen starter opp, kontaktes elevene for å gjøre timeavtaler, mens det avholdes foreldresamtaler i grunnskoleårets siste uke.

Elevkontingent / instrumentleie / materiellavgift

I Kulturskolen betales det kontingent (må ikke forveksles med uke-/måneds-betaling).

Vilkår:

Når en elev starter i Kulturskolen påløper kontingenten for hele semesteret (halvåret).

Kontingenten påløper automatisk med ett semester av gangen inntil eleven aktivt melder seg ut.

Utmelding skal skje skriftlig pr e-post til

Betaling:

Årskontingenten er oppdelt i 2 semestre, høst-semester og vår-semester.

Sats Pr år Pr semester Gjelder
1 3.700,- 1.850,- Individuell undervisning og smågrupper
       
2 3.180,- 1.590,- Større grupper (5 – 10 elever)
       
3 2.520,- 1.260,- Store grupper (større enn 10)
       
  670,- 335,- Instrumentleie


Fra og med 01.01.2016 faktureres kontingenten ut i 4 terminbeløp, 2 på høsten og 2 på våren.
Terminene forfaller da slik:

Betalingsterminer

Termin

Forfallsdato

Sats 1

Sats 2

Sats 3

Instrumentleie

Høst

1

25. september

925,-

795,-

630,-

167,50

2

25. november

925,-

795,-

630,-

167,50

Vår

3

25. januar

925,-

795,-

630,-

167,50

4

25. april

925,-

795,-

630,-

167,50Utmelding:

Frist for utmeldelse fra og med vår-semesteret er 15. desember
Frist for utmeldelse fra og med høst-semesteret er 1. juni


Eventuelle rabatter:

Hvis en lærer er syk prøver vi å få tak i vikar hvis det er mulig, men hvis undervisningen allikevel skulle falle bort mer enn to ganger pr. halvår skal vil elevkontingenten reduseres.

Dersom man starter etter at halve semesteret er gjennomført, vil kontingenten for oppstartsemesteret med 50 %, eller mer.Tilbud / fag
Barnekor
Ballett
Barnemusikal
Band
Bass / Bassgitar
El-gitar
Gitar
Keyboard
Hardingfele
Messingblås
Piano
PU - Kulturgruppa
Sangundervisning
Slagverk / Tromme
Treblås
Tegning, form, farge
 
(C) 2020 Notodden Kulturskole
Design :: DragonWeb Productions :: www.dragonweb.no